Regulamin

Regulamin sklepu internetowego

Informacje o sprzedawcy i dane kontaktowe

§ 1
Właścicielem sklepu internetowego makropack.pl jest Emotion Michał Kordowski z siedzibą w Borkowie przy ul. Kasztanowej 20, numer NIP: 8451705149, numer REGON: 193011710 wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.
§ 2
Kontakt ze sprzedawcą możliwy jest:
– pod adresem poczty elektronicznej: biuro@makropack.pl,
§ 3
Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu internetowego makropack.pl (z wyjątkiem § 24 Regulaminu, który skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców).

Definicje

§ 4
W niniejszym Regulaminie sklepu internetowego pod poniższymi pojęciami należy rozumieć:
a. Sprzedawca – Emotion Michał Kordowski z siedzibą w Borkowie przy ul. Kasztanowej 20, numer NIP: 8451705149, numer REGON: 193011710 wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki,
b. Sklep – sklep internetowy dostępny na stronie internetowej www.makropack.pl oraz wszystkich jej pod stronach prowadzony przez Sprzedawcę,
c. Klient –osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu, w tym w szczególności dokonująca zakupów,
d. Konto – konto Klienta założone przez niego w Sklepie zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie,
e. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w Sklepie w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93 z późn. zm.)

Postanowienia ogólne

§ 5
1. Do korzystania ze Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie końcowe (np. smartphone, tablet) Klienta. Wystarczający jest: dostęp do Internetu, posiadanie adresu poczty elektronicznej oraz standardowy system operacyjny i przeglądarka internetowa.
2. Do prawidłowego korzystania ze Sklepu wymagane jest włączenie obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej. Możliwe jest następnie ich skasowanie poprzez odpowiednie opcje dostępne w przeglądarce internetowej lub innym oprogramowaniu.
§ 6
Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane tylko i wyłącznie przez stronę internetową Sklepu.
§ 7
Informacje o produktach dostępnych w asortymencie Sklepu nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów art. 66 i 661 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93 z późn. zm.) ale stanowią zaproszenie do składania ofert.
§ 8
Ceny produktów wskazanych na stronach internetowych Sklepu:
a) są cenami netto i nie zawierają podatku VAT oraz są podawane w złotych polskich;
b) nie zawierają kosztów dostawy i ewentualnych kosztów płatności. Koszty dostawy ponosi Klient i zależą one od wielkości zamówienia, podawane są przy podsumowaniu zamówinia przez Klienta. Ewentualny koszt płatności regulowany jest pomiędzy Klientem a bankiem obsługującym jego rachunek bankowy.
§ 9
O łącznej cenie wraz z podatkami produktu będącego przedmiotem zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się umową sprzedaży ze Sprzedawcą.
§ 10
Złożenie zamówienia w Sklepie możliwe jest po uprzedniej rejestracji i założeniu Konta w Sklepie lub bez zakładania Konta.
§ 11
Sklep realizuje zamówienia tylko na terenie Polski.
§ 12
Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

Rejestracja i założenie Konta

§ 13
1. Klienci mają możliwość korzystania ze Sklepu dokonując rejestracji i tworząc w ten sposób Konto. Świadczenie usług w ramach Konta w Sklepie ma charakter bezpłatny i bezterminowy.
2. W celu utworzenia Konta należy wypełnić formularz rejestracyjny podając imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, telefon, hasło. Adres email jest loginem do konta. Utworzenie Konta wymaga zaakceptowania Regulaminu oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień Klienta.
3. Rejestracja w Sklepie, jak również korzystanie z jego funkcjonalności są nieodpłatne.
4. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę dotyczącą Konta w każdym czasie. W tym celu należy wysłać pismo lub wiadomość elektroniczną na adresy wskazane w § 2 Regulaminu z prośbą o usunięcie konta.Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których Sprzedawca jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.
5. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy loginu i hasła do swojego Konta w Sklepie. Odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się loginem i hasłem do danego Konta w Sklepie jest Klient, przy czym hasło stanowi informację poufną do wyłącznej wiadomości Klienta.

Newsletter

§ 14
1. Klient może wyrazić zgodę na nieodpłatne otrzymywanie Newslettera poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub w terminie późniejszym. W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej Newsletter Sklepu.
2. Klient może w każdej chwili zrezygnować z prenumeraty Newslettera poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy wskazane w § 2 Regulaminu.

Złożenie i przyjęcie zamówienia

§ 15
1. Klient może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę.

2. W celu złożenia zamówienia produktu poprzez posiadane Konto należy:
a) zalogować się do Konta w Sklepie;
b) wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „dodaj do koszyka” (lub równoznaczny);
c) wpisać dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa produktu oraz numer telefonu komórkowego;
d) wpisać dane do faktury , jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona faktura VAT;
e) kliknąć przycisk „Kupuję i płacę” (lub równoznaczny).
3. W celu złożenia zamówienia produktuw przypadku nie posiadania Konta należy:
a) wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „dodaj do koszyka” (lub równoznaczny);
b) wpisać dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa produktu, adres e-mail oraz numer telefonu komórkowego;
c) wpisać dane do faktury, jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona faktura VAT;
d) kliknąć przycisk „Kupuję i płacę” (lub równoznaczny).
4. Sprzedawca jest uprawniony do wprowadzenia maksymalnej ilości sztuk danego produktu objętej jednym zamówieniem.
5. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego produktu.
6. Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w Koncie lub podany przy składaniu zamówienia (w razie nie posiadania Konta przez Klienta) zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez Sprzedawcę zamówienia złożonego przez Klienta. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta wysłana zostanie wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 5 powyżej.
7. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej umowy sprzedaży następuje poprzez:
a. udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu oraz
b. przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 6powyżej. Treść umowy sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu.
8. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia Klienta w całości w tym z powodu braku w Magazynie zamówionych produktów lub z innych przyczyn, Sprzedawca poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta w najbliższym możliwym terminie zgodnym z obowiązującym w tym zakresie prawem.
9. W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, Sprzedawca może zaproponować Klientowi:
a. anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta Sprzedawca będzie zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia);
b. anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Sprzedawca będzie zwolniony z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie).
10. W przypadku gdy Klient nie wybierze żadnego ze sposobów realizacji zamówienia w sytuacji, o której mowa w ust. 9powyżej (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nie leżących po stronie Sprzedawcy), Sprzedawca dostarczy Klientowi produkty, co do których zamówienie może być zrealizowane w terminie, w pozostałym zakresie zamówienie zostanie anulowane, o czym Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej Klienta. Klient może odstąpić od umowy w zakresie, w jakim została zrealizowana, na zasadach określonych w Regulaminie.
11. W przypadku gdy Klient nie podejmie żadnej decyzji w sytuacji, o której mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedawcy), Sprzedawca może anulować zamówienie w całości.
12. W przypadku anulowania zamówienia w sytuacji wskazanej w ust. 9-11 niniejszego paragrafu Sprzedawca zwróci Klientowi zapłaconą kwotę (lub jej części w przypadku realizacji zamówienia w części) nie później niż w terminie 14 dni od dnia anulowania zamówienia lub części zamówienia. Sprzedawca dokona zwrotu kwoty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu.
13. W przypadku gdy Klient dokonał płatności za zamówienie z nienależącego do niego rachunku bankowego lub karty płatniczej, zwrot nastąpi bezpośrednio na rzecz posiadacza tego rachunku bankowego lub karty płatniczej, przy użyciu których nastąpiła płatność na rzecz Sprzedawcy.

Zmiana zamówienia

§ 16
1. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu aż do momentu nadania przez Sprzedawcę przesyłki z przedmiotem zamówienia do Klienta. Zmiany mogą dotyczyć rezygnacji z całości bądź z części produktów składających się na zamówienie, zmiany w adresie dostawy, lub zmiany danych na fakturze. W przypadku rezygnacji z zamówienia (zarówno w całości jak i w części) zwrot ceny sprzedaży (odpowiedniej części ceny sprzedaży) zostanie zwrócony Klientowi.
2. Zmian w zamówieniu można dokonywać kontaktując się ze Sprzedawcą na adresy wskazane w § 2 Regulaminu.

Płatność

§ 17
1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
a. przelew na następujący rachunek bankowy Sprzedawcy: 91114020040000350234243101
b. płatność elektroniczna i płatność kartą płatniczą lub inny system płatności elektronicznej akceptowany przez Sprzedawcę za pośrednictwem serwisu payu.pl
2. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu payu.pl. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi spółka Payu Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. ul.Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań, numer NIP: 779-23-08-495, REGON: 300523444, KRS: 274399.
4. Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 (siedem) dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy sprzedaży.
5. Do zamówienia dołączony zostanie dokument sprzedaży, zgodny z przepisami podatkowymi, przy czym Klient w trakcie składania zamówienia ma możliwość wyboru poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki, czy do zamówienia dołączony ma zostać paragon czy faktura.
6. W przypadku wyboru faktury, jako dołączanego dokumentu sprzedaży, Klient zostanie poproszony o podanie danych niezbędnych do wystawienia faktury.

Dostawa

§ 18
1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby dostawy produktów:
a. przesyłka kurierska.
2. Dostawy produktów możliwe są jedynie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Koszt dostawy ponosi Klient. Koszty dostawy produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie) są wskazywane Klientowi w trakcie składania zamówienia (w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się umową sprzedaży ze Sprzedawcą) oraz na stronie Sklepu w zakładce „Dostawa i płatność”.
4. Produkt powinien zostać dostarczony do Klienta w terminie 7 dni roboczych, chyba, że przy składaniu zamówienia zostanie podany inny termin. Początkiem biegu terminu dostawy jest dzień uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
5. Paczki są nadawane w każdy dzień roboczy za pośrednictwem firmy kurierskiej.
6. W wyjątkowych przypadkach tj. czasowy brak produktu czas wysyłki paczki może zostać wydłużony. Klient zostanie o tym fakcie poinformowany telefonicznie lub emailowo.
7. Czas realizacji zamówień składanych w weekend lub święta liczony jest od pierwszego dnia roboczego.
8. W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego produktu.

Reklamacje

§ 19
1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Klientowi produkt bez wad i z tego względu odpowiedzialny jest wobec Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną. Podstawy i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy określają przepisy prawa powszechnie obowiązującego, a w szczególności ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.
2. Klient może składać reklamacje:
a. pisemnie – na adres: Emotion Michał Kordowski, 80-180 Borkowo, ul. Kasztanowa 20,
b. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@makropack.pl,
3. Składając reklamację zalecane jest podanie przez Klienta w opisie reklamacji:
a. informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady;
b. żądania sposobu usunięcia wad lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży; oraz
c. danych kontaktowych składającego reklamację.
Podanie powyższych danych ułatwi i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
4. Sprzedawca w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie jej rozpatrzenia i dalszego postępowania w sprawie. W przypadku, gdy podane w zawiadomieniu o reklamacji informacje są niewystarczające do jej rozpatrzenia bądź wymagają one sprecyzowania Sprzedawca może zażądać od Klienta ich uzupełnienia. W takiej sytuacji czas rozpoznania reklamacji, o którym mowa w zdaniu pierwszym liczony jest od dnia uzupełnienia informacji przez Klienta.
5. Klient nabywający produkt w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient nie będący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.
6. Procedura reklamacji określona w niniejszym paragrafie, a w szczególności właściwe adresy, forma i termin rozpatrzenia reklamacji (ust. 2 – 4 powyżej) stosuje się także do wszelkich innych reklamacji związanych z działaniem Sklepu i innych usług świadczonych przez Sprzedawcę.

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

§ 20
1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronach internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
2. Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej ze Sprzedawcą umowy. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich.
b. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
c. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (np. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

Prawo odstąpienia od umowy

§ 21
1. Konsumentowi, przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży produktu zakupionego w Sklepie w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust.12 poniżej.
2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 (czternastu) dni od dnia objęcia przez Konsumenta w posiadanie zamówionego przedmiotu lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie zamówionego przedmiotu.
3. W przypadku, gdy zamówienie jest realizowane w częściach – wówczas termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 (czternastu) dniod dnia objęcia przez Konsumenta w posiadanie ostatniej części realizowanego zamówienia lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie w posiadanie ostatniej części realizowanego zamówienia.
4. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy Konsument musi złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, które może być złożone np.:
a. pisemnie – na adres: Emotion Michał Kordowski, 80-180 Borkowo, ul. Kasztanowa 20,
b. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@makropack.pl,
5. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest w Załączniku numer 1 do niniejszego Regulaminu. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
6. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta informacji dotyczącej wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
7. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
8. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
9. W przypadku gdy Klient dokonał płatności za zamówienie z nienależącego do niego rachunku bankowego lub karty płatniczej, zwrot nastąpi bezpośrednio na rzecz posiadacza tego rachunku bankowego lub karty płatniczej, przy użyciu których nastąpiła płatność na rzecz Sprzedawcy.
10. Konsument zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: Emotion Michał Kordowski, ul. Kasztanowa 20, 80-180 Borkowo.
11. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.
12. W przypadku odstąpienia od umowy po stronie Konsumenta możliwe będzie poniesienie przez niego następujących kosztów:
a. jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów,
b. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu.
13. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
a. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
b. w której przedmiotem świadczenia jest produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
c. w której przedmiotem świadczenia jest produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
d. w której przedmiotem świadczenia jest produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
e. w której przedmiotem świadczenia są produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
14. Sprzedawca nie odbiera kierowanych do niego przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.

Dane osobowe

§ 23
1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych przez niego w procesie rejestracji Konta w Sklepie oraz w procesie korzystania ze Sklepu. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w Sklepie.
2. Dane osobowe przetwarzane są przez Sprzedawcę, który jest równocześnie ich Administratorem.
3. Sprzedawca przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w Sklepie, a w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody na otrzymywanie Newslettera – również w tym celu.
4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia.
5. Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta.
6. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się w Polityce Prywatności.

Postanowienia dotyczące przedsiębiorców

§ 24
1. Niniejszy paragraf Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów nie będących konsumentami.
2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
3. W wypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia umowy sprzedaży.
4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
5. W razie przesłania produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
6. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.
7. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu umowy sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty pięćset złotych. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Klienta nie będącego konsumentem.
8. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

Postanowienia końcowe

§ 25
1. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są w języku polskim.
2. Sprzedawca dokłada wszelkich starań by świadczone usługi w ramach Sklepu były na najwyższym poziomie, jednakże Sprzedawca nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu.
3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827).
4. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a Sprzedawcą rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

Załącznik 1. Wzór formularza odstąpienia od umowy.

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat:
Emotion Michał Kordowski
ul. Kasztanowa 20
80-180 Borkowo
e-mail: biuro@makropack.pl

– Ja/My(*)niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)…………………………………………………………………………………………
– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data

(*)Niepotrzebne skreślić.